Polski/  English/  

FERROMETAL Polska Sp. z o.o.

ul. Jesionowa 9A
40 - 159 Katowice


tel.: +48 601 501 694

e-mail:
katowice.biuro@ferrometal.com.pl

 
dostawy - przetargi

27.03.2014

Szanowni Państwo,

informujemy, że konkurs ofert z dnia 14.03.2014r. na sprzedaż materiałów (koszt operacyjny) w ramach Zadania nr 4 Opracowanie ostatecznej koncepcji nowego urządzenia do nakładania powłok antykorozyjnych metodą łukową podsumowanie i weryfikacja (prace rozwojowe) projektu "Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii natryskiwania powłok antykorozyjnych metodą łukową" nr POIG.01.04.00-24-113/11, dofinansowanego w ramach działania 1.4 "Wsparcie projektów celowych" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 został rozstrzygnięty.
Zwycięską ofertę złożyła firma ZM SILESIA S.A.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za złożone oferty.

 


 
14.03.2014
 

 
 
 
 
 
 
Miejscowość: Katowice
Data ogłoszenia: 14.03.2014r.
Miejsce ogłoszenia: strona internetowa i siedziba Zamawiającego (tablica ogłoszeń przy wejściu)
Numer ogłoszenia: 17
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
 
Zakup współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
 
Zakup objęty niniejszym zapytaniem ofertowym („Zapytanie Ofertowe”) jest dedykowany na potrzeby Projektu „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii natryskiwania powłok antykorozyjnych metodą łukową” nr POIG. 01.04.00-24-113/11, dofinansowanego w ramach działania 1.4 „Wsparcie projektów celowych” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
 
I.             Zamawiający:
„FERROMETAL Polska” Sp. z o.o.
Ul. Porcelanowa 10
40-246 Katowice
REGON 278164329, NIP 954-24-58-711 wysokość kapitału zakładowego 19.200.000 PLN, Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy, KRS 0000186665
Strona internetowa: http://www.ferrometal.com.pl./
 
II.            Tryb udzielania zamówienia:
Postępowanie ofertowe – konkurs
 
III.          Przedmiot zamówienia:
Ferrometal Polska Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na sprzedaż materiałów (koszt operacyjny) w ramach Zadania nr 4 Opracowanie ostatecznej koncepcji nowego urządzenia do nakładania powłok antykorozyjnych metodą łukową – podsumowanie i weryfikacja (prace rozwojowe) projektu „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii natryskiwania powłok antykorozyjnych metodą łukową” nr POIG. 01.04.00-24-113/11, dofinansowanego w ramach działania 1.4 „Wsparcie projektów celowych” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013”, zgodnie z podstawowymi wymaganiami określonymi w Załączniku Nr 1.
 
IV.           Termin realizacji zamówienia:
Termin dostarczenia elementów zamówienia wymienionych w Załączniku Nr 1 nie dłuższy niż do dnia 18.04.2014 roku.
 
V.            Kryteria oceny:
·         Cena 95%
·         Termin dostarczenia materiałów 5%
 
VI.           Wymogi formalne udziału w postępowaniu ofertowym:
1.     W postępowaniu ofertowym mogą wziąć udział oferenci, którzy:
a)    Są uprawnieni do czynnego udziału w obrocie gospodarczym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
 
VII.         Sposób przygotowania oferty:
1.     Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie na adres Zamawiającego z podpisem oznaczenia: „Oferta sprzedaży materiałów w ramach Zadania nr 4 (koszt operacyjny) Opracowanie ostatecznej koncepcji nowego urządzenia do nakładania powłok antykorozyjnych metodą łukową – podsumowanie i weryfikacja (prace rozwojowe),realizowanegow ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii natryskiwania powłok antykorozyjnych metodą łukową” w ramach działania 1.4 „Wsparcie projektów celowych” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013”.
2.     Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
3.     Oferta musi być sporządzona na piśmie i zawierać następujące dokumenty:
·         Formularz ofertowy, wypełniony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik
nr 2 do Zapytania Ofertowego i zawierać informacje konieczne do oceny oferty, zgodnie z treścią niniejszego Zapytania Ofertowego, z podaniem całkowitej ceny netto oraz wysokości podatku od towarów i usług VAT.
 
VIII.       Termin składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Spółki Ferrometal Polska Sp. z o.o.
40-246 Katowice; ul. Porcelanowa 10, Polska.
Ostateczny termin złożenia ofert –27.03.2014 do godziny 12.00.
Informacja o wyborze oferty zostanie opublikowana na stronie internetowej oraz w siedzibie Zamawiającego (tablica ogłoszeń przy wejściu) w dniu 27.03.2014.
 
 
 
IX.           Zastrzeżenia dodatkowe:
1.     Zamawiający może w każdym czasie, z ważnych powodów: zmienić specyfikację Przedmiotu Zakupu, a także warunki niniejszego postępowania ofertowego, oraz odwołać niniejsze Zapytanie Ofertowe, co następuje z chwilą ogłoszenia nowego Zapytania Ofertowego lub informacji o jego odwołaniu na wyżej wskazanej stronie internetowej Zamawiającego oraz w jego siedzibie (tablica ogłoszeń przy wejściu).
2.     Zamawiający może:
·         Skierować do oferenta, którego ofertę uznał za najkorzystniejszą, zaproszenie do negocjacji mających na celu zawarcia umowy na sprzedaż Zamawiającemu Przedmiotu Zamówienia;
·         Zamknąć postępowanie ofertowe bez dokonania wyboru oferty i następnie w terminach według uznania Zamawiającego przeprowadzić nowe postępowanie ofertowe, o ile Zamawiający uzna to za zasadne;
·         Odstąpić od negocjacji mających na celu zawarcie umów ws. zamówienia według własnego uznania Zamawiającego bez podania przyczyn.
3.     Oferent przygotuje ofertę i uczestniczy w postępowaniu ofertowym na każdym jego etapie, w tym w negocjacjach, na swój koszt i ryzyko. Oferentowi nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia związane z jego udziałem w niniejszym postępowaniu, w szczególności w przypadkach wskazanych w ust. 2 powyżej.
 
Wyjaśnień dotyczących Zapytania Ofertowego udziela Koordynator Projektu Pani Agnieszka Stefaniak – e-mail: agnieszka.stefaniak@ferrometal.com.pl
Załączniki:
 
Z up. Zarządu,
Agnieszka Stefaniak
 

 

Koordynator Projektu

 


 

 

06.02.2014

Szanowni Państwo,

informujemy, że konkurs ofert z dnia 24.01.2014 roku na sprzedaż materiałów do przeprowadzania prób (koszt operacyjny - prace rozwojowe) w ramach Projektu "Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii natryskiwania powłok antykorozyjnych metodą łukową" nr POIG.01.04.00-24-113/11, dofinansowanego w ramach działania 1.4 "Wsparcie projektów celowych" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 został rozstrzygnięty.
Zwycięską ofertę złożyła firma PRO-TON Sp. z o.o.
Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za złożone oferty.

 


 

24.01.2014

 

 

 

 
Miejscowość: Katowice
Data ogłoszenia: 24.01.2014r.
Miejsce ogłoszenia: strona internetowa i siedziba Zamawiającego (tablica ogłoszeń przy wejściu)
Numer ogłoszenia: 16
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
 
Zakup współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
 
Zakup objęty niniejszym zapytaniem ofertowym („Zapytanie Ofertowe) jest dedykowany na potrzeby Projektu „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii natryskiwania powłok antykorozyjnych metodą łukową” nr POIG. 01.04.00-24-113/11, dofinansowanego w ramach działania 1.4 „Wsparcie projektów celowych” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
 
I.                     Zamawiający:
„FERROMETAL Polska” Sp. z o.o.
Ul. Porcelanowa 10
40-246 Katowice
REGON 278164329, NIP 954-24-58-711 wysokość kapitału zakładowego 19.200.000 PLN, Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy, KRS 0000186665
Strona internetowa: http://www.ferrometal.com.pl./
 
II.                   Tryb udzielania zamówienia:
Postępowanie ofertowe – konkurs
 
III.                 Przedmiot zamówienia:
Ferrometal Polska Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na sprzedaż materiałów do przeprowadzania prób (koszt operacyjny – prace rozwojowe) w ramach Projektu „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii natryskiwania powłok antykorozyjnych metodą łukową” nr POIG. 01.04.00-24-113/11, dofinansowanego w ramach działania 1.4 „Wsparcie projektów celowych” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013”, zgodnie z podstawowymi wymaganiami określonymi w Załączniku Nr 1.
 
IV.                 Termin realizacji zamówienia:
Termin dostarczenia elementów zamówienia wymienionych w Załączniku Nr 1 nie dłuższy niż do dnia 28.02.2014 roku.
 
V.                   Kryteria oceny:
·          Cena – 40%,
·          Różnorodność materiałów do przeprowadzania prób pod względem gabarytów, możliwości zastosowań w poszczególnych branżach – 25%,
·          Zgodność dostarczonych elementów z wymogami normy PN EN ISO 12944 obowiązującej dla konstrukcji przewidzianych do zabezpieczania metodą natryskiwania cieplnego  – 25%,
·          Termin dostawy - 10%.
 
VI.                 Wymogi formalne udziału w postępowaniu ofertowym:
1.        W postępowaniu ofertowym mogą wziąć udział oferenci, którzy:
a)        Są uprawnieni do czynnego udziału w obrocie gospodarczym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
b)       Dysponują niezbędną wiedzą, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia, objętego niniejszym Zapytaniem Ofertowym
c)        Przyjmują warunki określone w niniejszym zapytaniu oraz złożą PISEMNE OŚWIADCZENIE, że powyższe wymogi spełniają.
 
VII.               Sposób przygotowania oferty:
1.        Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie na adres Zamawiającego z podpisem oznaczenia: „Oferta na sprzedaż materiałów do przeprowadzenia prób w ramach prób (koszt operacyjny – prace rozwojowe) w ramach Projektu „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii natryskiwania powłok antykorozyjnych metodą łukową” w ramach działania 1.4 „Wsparcie projektów celowych” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
2007-2013”.
2.        Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
3.        Oferta musi być sporządzona na piśmie i zawierać następujące dokumenty:
·          Formularz ofertowy, wypełniony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik
nr 2 do Zapytania Ofertowego i zawierać informacje konieczne do oceny oferty, zgodnie z treścią niniejszego Zapytania Ofertowego, z podaniem całkowitej ceny netto oraz wysokości podatku od towarów i usług VAT
 
VIII. Termin składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Spółki Ferrometal Polska Sp. z o.o.
40-246 Katowice; ul. Porcelanowa 10, Polska.
Ostateczny termin złożenia ofert – 06.02.2014 do godziny 12.00.
Informacja o wyborze oferty zostanie opublikowana na stronie internetowej oraz w siedzibie Zamawiającego (tablica ogłoszeń przy wejściu) w dniu 06.02.2014.
 
IX.                 Zastrzeżenia dodatkowe:
1.        Zamawiający może w każdym czasie, z ważnych powodów: zmienić specyfikację Przedmiotu Zakupu, a także warunki niniejszego postępowania ofertowego, oraz odwołać niniejsze Zapytanie Ofertowe, co następuje z chwilą ogłoszenia nowego Zapytania Ofertowego lub informacji o jego odwołaniu na wyżej wskazanej stronie internetowej Zamawiającego oraz w jego siedzibie (tablica ogłoszeń przy wejściu).
2.        Zamawiający może:
·          Skierować do oferenta, którego ofertę uznał za najkorzystniejszą, zaproszenie do negocjacji mających na celu zawarcia umowy na sprzedaż Zamawiającemu Przedmiotu Zamówienia;
·          Zamknąć postępowanie ofertowe bez dokonania wyboru oferty i następnie w terminach według uznania Zamawiającego przeprowadzić nowe postępowanie ofertowe, o ile Zamawiający uzna to za zasadne;
·          Odstąpić od negocjacji mających na celu zawarcie umów ws. zamówienia według własnego uznania Zamawiającego bez podania przyczyn.
3.        Oferent przygotuje ofertę i uczestniczy w postępowaniu ofertowym na każdym jego etapie, w tym w negocjacjach, na swój koszt i ryzyko. Oferentowi nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia związane z jego udziałem w niniejszym postępowaniu, w szczególności w przypadkach wskazanych w ust. 2 powyżej.
 
Wyjaśnień dotyczących Zapytania Ofertowego udziela Koordynator Projektu, Pani Agnieszka Stefaniak – e-mail: a.stefaniak@ferrometal.com.pl
 
 
Załączniki:
Z up. Zarządu,
Agnieszka Stefaniak
 

 

Koordynator Projektu

 


 

18.11.2013

Szanowni Państwo,

 

informujemy, że konkurs ofert z dnia 08.11.2013 roku na sprzedaż materiałów do przeprowadzenia prób (koszt operacyjny) w ramach Projektu "Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii natryskiwania powłok antykorozyjnych metodą łukową" nr POIG.01.04.00-24-113/11, dofinansowanego w ramach działania 1.4 "Wsparcie projektów celowych" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 został rozstrzygnięty.

Zwycięską ofertę złożyła firma Madej Studio.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za przysłane oferty.

 


 

08.11.2013

 

 

 

Miejscowość: Katowice
Data ogłoszenia: 08.11.2013r.
Miejsce ogłoszenia: strona internetowa i siedziba Zamawiającego (tablica ogłoszeń przy wejściu)
Numer ogłoszenia: 15
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
 
 
Zakup współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
 
Zakup objęty niniejszym zapytaniem ofertowym (Zapytanie Ofertowe) jest dedykowany na potrzeby Projektu „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii natryskiwania powłok antykorozyjnych metodą łukową” nr POIG. 01.04.00-24-113/11, dofinansowanego w ramach działania 1.4 „Wsparcie projektów celowych” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
 
I.             Zamawiający:
„FERROMETAL Polska” Sp. z o.o.
Ul. Porcelanowa 10
40-246 Katowice
REGON 278164329, NIP 954-24-58-711 wysokość kapitału zakładowego 19.200.000 PLN, Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy, KRS 0000186665
Strona internetowa: http://www.ferrometal.com.pl./
 
II.            Tryb udzielania zamówienia:
Postępowanie ofertowe – konkurs
 
III.          Przedmiot zamówienia:
Ferrometal Polska Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na sprzedaż materiałów
do przeprowadzania prób (koszt operacyjny) w ramach Projektu „Opracowanie
i wdrożenie innowacyjnej technologii natryskiwania powłok antykorozyjnych metodą łukową” nr POIG. 01.04.00-24-113/11, dofinansowanego w ramach działania 1.4 „Wsparcie projektów celowych” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013”, zgodnie z podstawowymi wymaganiami określonymi w Załączniku Nr 1.
 
 
 
IV.           Termin realizacji zamówienia:
Termin dostarczenia elementów zamówienia wymienionych w Załączniku Nr 1 nie dłuższy niż do dnia 30.11.2013 roku.
 
V.            Kryteria oceny:
·         Cena – 100%,
 
 
VI.           Wymogi formalne udziału w postępowaniu ofertowym:
1.     W postępowaniu ofertowym mogą wziąć udział oferenci, którzy:
a)    Są uprawnieni do czynnego udziału w obrocie gospodarczym, zgodnie
z wymaganiami ustawowymi,
b)    Dysponują niezbędną wiedzą, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia, objętego niniejszym Zapytaniem Ofertowym
c)     Przyjmują warunki określone w niniejszym zapytaniu oraz złożą PISEMNE OŚWIADCZENIE, że powyższe wymogi spełniają.
 
VII.         Sposób przygotowania oferty:
1.     Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie na adres Zamawiającego
 z podpisem oznaczenia: „ Oferty na sprzedaż materiałów do przeprowadzania prób (koszt operacyjny)  w ramach Projektu „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii natryskiwania powłok antykorozyjnych metodą łukową” w ramach działania 1.4 „Wsparcie projektów celowych” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013”.
2.     Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
3.     Oferta musi być sporządzona na piśmie i zawierać następujące dokumenty:
·         Formularz ofertowy, wypełniony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik
nr 2 do Zapytania Ofertowego i zawierać informacje konieczne do oceny oferty, zgodnie z treścią niniejszego Zapytania Ofertowego, z podaniem całkowitej ceny netto oraz wysokości podatku od towarów i usług VAT
 
 
 
 
 
VIII.       Termin składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Spółki Ferrometal Polska Sp. z o.o.
40-246 Katowice; ul. Porcelanowa 10, Polska.
Ostateczny termin złożenia ofert – 18.11.2013 do godziny 13.00.
Informacja o wyborze oferty zostanie opublikowana na stronie internetowej oraz
w siedzibie Zamawiającego (tablica ogłoszeń przy wejściu) w dniu 18.11.2013r.
 
IX.           Zastrzeżenia dodatkowe:
1.     Zamawiający może w każdym czasie, z ważnych powodów: zmienić specyfikację Przedmiotu Zakupu, a także warunki niniejszego postępowania ofertowego, oraz odwołać niniejsze Zapytanie Ofertowe, co następuje z chwilą ogłoszenia nowego Zapytania Ofertowego lub informacji o jego odwołaniu na wyżej wskazanej stronie internetowej Zamawiającego oraz w jego siedzibie (tablica ogłoszeń przy wejściu).
2.     Zamawiający może:
·         Skierować do oferenta, którego ofertę uznał za najkorzystniejszą, zaproszenie do negocjacji mających na celu zawarcia umowy na sprzedaż Zamawiającemu Przedmiotu Zamówienia;
·         Zamknąć postępowanie ofertowe bez dokonania wyboru oferty i następnie
w terminach według uznania Zamawiającego przeprowadzić nowe postępowanie ofertowe, o ile Zamawiający uzna to za zasadne;
·         Odstąpić od negocjacji mających na celu zawarcie umów ws. zamówienia według własnego uznania Zamawiającego bez podania przyczyn.
3.     Oferent przygotuje ofertę i uczestniczy w postępowaniu ofertowym na każdym jego etapie, w tym w negocjacjach, na swój koszt i ryzyko. Oferentowi nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia związane z jego udziałem w niniejszym postępowaniu, w szczególności w przypadkach wskazanych w ust. 2 powyżej.
 
Wyjaśnień dotyczących Zapytania Ofertowego udziela Koordynator Projektu, Pani Malwina Wodzyńska – e-mail: m.wodzynska@ferrometal.com.pl
 
Załączniki:
 
 
Z up. Zarządu,
Malwina Wodzyńska
 
Koordynator Projektu
 

 

07.08.2013

Szanowni Państwo,

informujemy, że konkurs ofert z dnia 17.07.2013 roku na sprzedaż materiałów do przeprowadzenia prób (koszt operacyjny - badania przemysłowe) w ramach Projektu "Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii natryskiwania powłok antykorozyjnych metodą łukową" nr POIG.01.04.00-24-113/11, dofinansowanego w ramach działania 1.4 "Wsparcie projektów celowych" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 został rozstrzygnięty.
Zwycięską ofertę złożyła firma Stone Trade Sp. z o.o.
Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za przysłane oferty.

 


 

17.07.2013

 

 

 

 

Miejscowość: Katowice
Data ogłoszenia: 17.07.2013r.
Miejsce ogłoszenia: strona internetowa i siedziba Zamawiającego (tablica ogłoszeń przy wejściu)
Numer ogłoszenia: 10
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
 
Zakup współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
 
Zakup objęty niniejszym zapytaniem ofertowym („Zapytanie Ofertowe) jest dedykowany na potrzeby Projektu „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii natryskiwania powłok antykorozyjnych metodą łukową” nr POIG. 01.04.00-24-113/11, dofinansowanego w ramach działania 1.4 „Wsparcie projektów celowych” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
 
I.             Zamawiający:
„FERROMETAL Polska” Sp. z o.o.
Ul. Porcelanowa 10
40-246 Katowice
REGON 278164329, NIP 954-24-58-711 wysokość kapitału zakładowego 19.200.000 PLN, Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy, KRS 0000186665
Strona internetowa: http://www.ferrometal.com.pl./
 
II.            Tryb udzielania zamówienia:
Postępowanie ofertowe – konkurs
 
III.          Przedmiot zamówienia:
Ferrometal Polska Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na sprzedaż materiałów do przeprowadzania prób (koszt operacyjny - badania przemysłowe) w ramach Projektu „Opracowanie
i wdrożenie innowacyjnej technologii natryskiwania powłok antykorozyjnych metodą łukową” nr POIG. 01.04.00-24-113/11, dofinansowanego w ramach działania 1.4 „Wsparcie projektów celowych” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013”, zgodnie z podstawowymi wymaganiami określonymi w Załączniku Nr 1.
 
 
 
IV.           Termin realizacji zamówienia:
Termin dostarczenia elementów zamówienia wymienionych w Załączniku Nr 1 nie dłuższy niż do dnia 15.09.2013 roku.
 
V.            Kryteria oceny:
·         Cena – 40%,
·         Różnorodność materiałów do przeprowadzania prób pod względem gabarytów, możliwości zastosowań w poszczególnych branżach – 25%,
·         Zgodność dostarczonych elementów z wymogami normy PN EN ISO 12944 obowiązującej dla konstrukcji przewidzianych do zabezpieczania metodą natryskiwania cieplnego  – 25%,
·         Termin dostawy - 10%.
 
 
VI.           Wymogi formalne udziału w postępowaniu ofertowym:
1.     W postępowaniu ofertowym mogą wziąć udział oferenci, którzy:
a)    Są uprawnieni do czynnego udziału w obrocie gospodarczym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
b)    Dysponują niezbędną wiedzą, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia, objętego niniejszym Zapytaniem Ofertowym
c)     Przyjmują warunki określone w niniejszym zapytaniu oraz złożą PISEMNE OŚWIADCZENIE, że powyższe wymogi spełniają.
 
VII.         Sposób przygotowania oferty:
1.     Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie na adres Zamawiającego z podpisem oznaczenia: „Oferta na sprzedaż materiałów do przeprowadzenia prób w ramach prób (koszt operacyjny - badania przemysłowe) w ramach Projektu „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii natryskiwania powłok antykorozyjnych metodą łukową” w ramach działania 1.4 „Wsparcie projektów celowych” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013”.
2.     Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
3.     Oferta musi być sporządzona na piśmie i zawierać następujące dokumenty:
·         Formularz ofertowy, wypełniony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik
nr 2 do Zapytania Ofertowego i zawierać informacje konieczne do oceny oferty, zgodnie z treścią niniejszego Zapytania Ofertowego, z podaniem całkowitej ceny netto oraz wysokości podatku od towarów i usług VAT
·         Kserokopię odpisu z rejestru lub zaświadczenia o wpisie podmiotu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, potwierdzające dopuszczenie oferenta do czynnego udziału w obrocie gospodarczym, w zakresie objętym zamówieniem.
 
 
VIII.       Termin składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Spółki Ferrometal Polska Sp. z o.o.
40-246 Katowice; ul. Porcelanowa 10, Polska.
Ostateczny termin złożenia ofert – 01.08.2013 do godziny 12.00.
Informacja o wyborze oferty zostanie opublikowana na stronie internetowej oraz w siedzibie Zamawiającego (tablica ogłoszeń przy wejściu) w dniu 03.08.2013
 
IX.           Zastrzeżenia dodatkowe:
1.     Zamawiający może w każdym czasie, z ważnych powodów: zmienić specyfikację Przedmiotu Zakupu, a także warunki niniejszego postępowania ofertowego, oraz odwołać niniejsze Zapytanie Ofertowe, co następuje z chwilą ogłoszenia nowego Zapytania Ofertowego lub informacji o jego odwołaniu na wyżej wskazanej stronie internetowej Zamawiającego oraz w jego siedzibie (tablica ogłoszeń przy wejściu).
2.     Zamawiający może:
·         Skierować do oferenta, którego ofertę uznał za najkorzystniejszą, zaproszenie do negocjacji mających na celu zawarcia umowy na sprzedaż Zamawiającemu Przedmiotu Zamówienia;
·         Zamknąć postępowanie ofertowe bez dokonania wyboru oferty i następnie w terminach według uznania Zamawiającego przeprowadzić nowe postępowanie ofertowe, o ile Zamawiający uzna to za zasadne;
·         Odstąpić od negocjacji mających na celu zawarcie umów ws. zamówienia według własnego uznania Zamawiającego bez podania przyczyn.
3.     Oferent przygotuje ofertę i uczestniczy w postępowaniu ofertowym na każdym jego etapie, w tym w negocjacjach, na swój koszt i ryzyko. Oferentowi nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia związane z jego udziałem w niniejszym postępowaniu, w szczególności w przypadkach wskazanych w ust. 2 powyżej.
 
Wyjaśnień dotyczących Zapytania Ofertowego udziela Koordynator Projektu, Pani Malwina Wodzyńska – e-mail: m.wodzynska@ferrometal.com.pl
 
 
 
 
Załączniki:
 
 
 
Z up. Zarządu,
Malwina Wodzyńska
 

Koordynator Projektu

 


26.03.2013

Szanowni Państwo,

informujemy, iż konkurs ofert z dnia 20.03.2013 na sprzedaż i dostarczenie materiałów (koszt operacyjny) w ramach Zadania nr 2 "badanie efektywnościowe wersji bazowej urządzenia do natryskiwania z wykorzystaniem stanowiska pilotażowego na bazie wybranych grup materiałowych", dla projektu "Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii natryskiwania powłok antykorozyjnych metodą łukową" nr POIG.01.04.00-24-113/11, dofinansowanego ramach działania 1.4 "Wsparcie projektów celowych" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 został rozstrzygnięty.
Zwycięską ofertę złożyła firma ZM Silesia SA.
Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za przysłane oferty.

 


 20.03.2013

 

 

 

 

Miejscowość: Katowice
Data ogłoszenia: 20.03.2013r.
Miejsce ogłoszenia: strona internetowa i siedziba Zamawiającego (tablica ogłoszeń przy wejściu)
Numer ogłoszenia: 08
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
 
Zakup współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
 
Zakup objęty niniejszym zapytaniem ofertowym („Zapytanie Ofertowe”) jest dedykowany na potrzeby Projektu „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii natryskiwania powłok antykorozyjnych metodą łukową” nr POIG. 01.04.00-24-113/11, dofinansowanego w ramach działania 1.4 „Wsparcie projektów celowych” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
 
I.             Zamawiający:
„FERROMETAL Polska” Sp. z o.o.
Ul. Porcelanowa 10
40-246 Katowice
REGON 278164329, NIP 954-24-58-711 wysokość kapitału zakładowego 19.200.000 PLN, Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy, KRS 0000186665
Strona internetowa: http://www.ferrometal.com.pl./
 
II.            Tryb udzielania zamówienia:
Postępowanie ofertowe – konkurs
 
III.          Przedmiot zamówienia:
Ferrometal Polska Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na sprzedaż i dostarczenie materiałów (koszt operacyjny) w ramach Zadania nr 2 Badanie efektywnościowe wersji bazowej urządzenia do natryskiwania z wykorzystaniem stanowiska pilotażowego na bazie wybranych grup materiałowych, dla projektu „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii natryskiwania powłok antykorozyjnych metodą łukową” nr POIG. 01.04.00-24-113/11, dofinansowanego w ramach działania 1.4 „Wsparcie projektów celowych” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013”, zgodnie z podstawowymi wymaganiami określonymi w Załączniku Nr 1.
 
IV.           Termin realizacji zamówienia:
Termin dostarczenia elementów zamówienia wymienionych w Załączniku Nr 1 nie dłuższy niż do dnia 05.04.2013 roku.
 
V.            Kryteria oceny:
·         Cena 95%
·         Termin dostarczenia materiałów 5%
 
VI.           Wymogi formalne udziału w postępowaniu ofertowym:
1.     W postępowaniu ofertowym mogą wziąć udział oferenci, którzy:
a)    Są uprawnieni do czynnego udziału w obrocie gospodarczym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
 
VII.         Sposób przygotowania oferty:
1.     Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie na adres Zamawiającego z podpisem oznaczenia: „Oferta sprzedaży i dostawy materiałów w ramach Zadania nr 2 Badanie efektywnościowe wersji bazowej urządzenia do natryskiwania z wykorzystaniem stanowiska pilotażowego na bazie wybranych grup materiałowych,projektu „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii natryskiwania powłok antykorozyjnych metodą łukową” w ramach działania 1.4 „Wsparcie projektów celowych” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013”.
2.     Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
3.     Oferta musi być sporządzona na piśmie i zawierać następujące dokumenty:
·         Formularz ofertowy, wypełniony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik
nr 2 do Zapytania Ofertowego i zawierać informacje konieczne do oceny oferty, zgodnie z treścią niniejszego Zapytania Ofertowego, z podaniem całkowitej ceny netto oraz wysokości podatku od towarów i usług VAT.
·         Kserokopię odpisu z rejestru lub zaświadczenia o wpisie podmiotu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, potwierdzające dopuszczenie oferenta do czynnego udziału w obrocie gospodarczym, w zakresie objętym zamówieniem.
 
VIII.       Termin składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Spółki Ferrometal Polska Sp. z o.o.
40-246 Katowice; ul. Porcelanowa 10, Polska.
Ostateczny termin złożenia ofert –25.03.2013 do godziny 15.00.
Informacja o wyborze oferty zostanie opublikowana na stronie internetowej oraz w siedzibie Zamawiającego (tablica ogłoszeń przy wejściu) w dniu 26.03.2013.
 
IX.           Zastrzeżenia dodatkowe:
1.     Zamawiający może w każdym czasie, z ważnych powodów: zmienić specyfikację Przedmiotu Zakupu, a także warunki niniejszego postępowania ofertowego, oraz odwołać niniejsze Zapytanie Ofertowe, co następuje z chwilą ogłoszenia nowego Zapytania Ofertowego lub informacji o jego odwołaniu na wyżej wskazanej stronie internetowej Zamawiającego oraz w jego siedzibie (tablica ogłoszeń przy wejściu).
2.     Zamawiający może:
·         Skierować do oferenta, którego ofertę uznał za najkorzystniejszą, zaproszenie do negocjacji mających na celu zawarcie umowy na sprzedaż Zamawiającemu Przedmiotu Zamówienia;
·         Zamknąć postępowanie ofertowe bez dokonania wyboru oferty i następnie w terminach według uznania Zamawiającego przeprowadzić nowe postępowanie ofertowe, o ile Zamawiający uzna to za zasadne;
·         Odstąpić od negocjacji mających na celu zawarcie umów ws. zamówienia według własnego uznania Zamawiającego bez podania przyczyn.
3.     Oferent przygotuje ofertę i uczestniczy w postępowaniu ofertowym na każdym jego etapie, w tym w negocjacjach, na swój koszt i ryzyko. Oferentowi nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia związane z jego udziałem w niniejszym postępowaniu, w szczególności w przypadkach wskazanych w ust. 2 powyżej.
 
Wyjaśnień dotyczących Zapytania Ofertowego udziela Koordynator Projektu Pani Malwina Wodzyńska – e-mail: m.wodzynska@ferrometal.com.pl
Załączniki:
 
Z up. Zarządu,
Malwina Wodzyńska
 
Koordynator Projektu

 

 


 20.03.2013

 

 

 

 

Miejscowość: Katowice
Data ogłoszenia: 20.03.2013r.
Miejsce ogłoszenia: strona internetowa i siedziba Zamawiającego (tablica ogłoszeń przy wejściu)
Numer ogłoszenia: 07
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
 
Zakup współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
 
Zakup objęty niniejszym zapytaniem ofertowym („Zapytanie Ofertowe”) jest dedykowany na potrzeby Projektu „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii natryskiwania powłok antykorozyjnych metodą łukową” nr POIG. 01.04.00-24-113/11, dofinansowanego w ramach działania 1.4 „Wsparcie projektów celowych” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
 
I.             Zamawiający:
„FERROMETAL Polska” Sp. z o.o.
Ul. Porcelanowa 10
40-246 Katowice
REGON 278164329, NIP 954-24-58-711 wysokość kapitału zakładowego 19.200.000 PLN, Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy, KRS 0000186665
Strona internetowa: http://www.ferrometal.com.pl./
 
II.            Tryb udzielania zamówienia:
Postępowanie ofertowe – konkurs
 
III.          Przedmiot zamówienia:
Ferrometal Polska Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na sprzedaż i dostarczenie materiałów (koszt operacyjny) w ramach Zadania nr 2 Badanie efektywnościowe wersji bazowej urządzenia do natryskiwania z wykorzystaniem stanowiska pilotażowego na bazie wybranych grup materiałowych, w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii natryskiwania powłok antykorozyjnych metodą łukową” nr POIG. 01.04.00-24-113/11, dofinansowanego w ramach działania 1.4 „Wsparcie projektów celowych” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013”, zgodnie z podstawowymi wymaganiami określonymi w Załączniku Nr 1.
 
IV.           Termin realizacji zamówienia:
Termin dostarczenia elementów zamówienia wymienionych w Załączniku Nr 1 nie dłuższy niż do dnia 05.04.2013 roku.
 
V.            Kryteria oceny:
·         Cena 95%
·         Termin dostarczenia materiałów 5%
 
 
VI.           Wymogi formalne udziału w postępowaniu ofertowym:
1.     W postępowaniu ofertowym mogą wziąć udział oferenci, którzy:
a)    Są uprawnieni do czynnego udziału w obrocie gospodarczym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
 
VII.         Sposób przygotowania oferty:
1.     Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie na adres Zamawiającego z podpisem oznaczenia: „Oferta sprzedaży i dostawy materiałów w ramach Zadania nr 2 Badanie efektywnościowe wersji bazowej urządzenia do natryskiwania z wykorzystaniem stanowiska pilotażowego na bazie wybranych grup materiałowych,w ramachprojektu „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii natryskiwania powłok antykorozyjnych metodą łukową” w ramach działania 1.4 „Wsparcie projektów celowych” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013”.
2.     Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
3.     Oferta musi być sporządzona na piśmie i zawierać następujące dokumenty:
·         Formularz ofertowy, wypełniony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik
nr 2 do Zapytania Ofertowego i zawierać informacje konieczne do oceny oferty, zgodnie z treścią niniejszego Zapytania Ofertowego, z podaniem całkowitej ceny netto oraz wysokości podatku od towarów i usług VAT.
·         Kserokopię odpisu z rejestru lub zaświadczenia o wpisie podmiotu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, potwierdzające dopuszczenie oferenta do czynnego udziału w obrocie gospodarczym, w zakresie objętym zamówieniem.
 
VIII.       Termin składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Spółki Ferrometal Polska Sp. z o.o.
40-246 Katowice; ul. Porcelanowa 10, Polska.
Ostateczny termin złożenia ofert –25.03.2013 do godziny 15.00.
Informacja o wyborze oferty zostanie opublikowana na stronie internetowej oraz w siedzibie Zamawiającego (tablica ogłoszeń przy wejściu) w dniu 26.03.2013.
 
IX.           Zastrzeżenia dodatkowe:
1.     Zamawiający może w każdym czasie, z ważnych powodów: zmienić specyfikację Przedmiotu Zakupu, a także warunki niniejszego postępowania ofertowego, oraz odwołać niniejsze Zapytanie Ofertowe, co następuje z chwilą ogłoszenia nowego Zapytania Ofertowego lub informacji o jego odwołaniu na wyżej wskazanej stronie internetowej Zamawiającego oraz w

 


© FERROMETAL Polska, 2008Projekt i wykonanie: ARF